ลำดับที่ โรงเรียน
1 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
2 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์พัฒนา
3 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง
4 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
5 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
6 โรงเรียนบ้านลานไผ่
7 โรงเรียนบ้านทรงธรรม
8 โรงเรียนบ้านธำมรงค์ 
9 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑  
11 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก
12 โรงเรียนบ้านจันทิมา
13 โรงเรียนบ้านเกศกาสร
14 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง
15 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
16 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ
17 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์